hagewinde-belgium

แม้ว่าโรคออทิสติกจะจัดได้ว่าเป็นโรคที่เกิดจากความผิดพลาดบางประการในตัวเด็กคนๆ หนึ่ง แต่สิ่งที่น่าสงสารอย่างหนึ่งของเด็กเหล่านี้คือไม่สามารถที่จะรักษาอาการให้หายขาดได้ แถมการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกเพื่อที่จะสร้างแนวทางในการป้องกันก็มีไม่มากนักเนื่องจากมันเป็นเรื่องที่ไม่สามารถกหนดได้ การสร้างแนวทางในการดูแลรักษาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้เด็กออทิสติกเกิดมาแล้วรู้สึกว่าพวกเขาเองยังคงเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้ Hagewinde เองถือว่าเป็นศูนย์พัฒนาเด็กออทิสติกที่มีความสำคัญระดับโลกเป็นอย่างมาก เพราะพวกเขาคือองค์กรที่สร้างขึ้นมาเพื่อเด็กออทิสติก

ทีมงาน Hagewinde เป็นใคร

ทีมงาน Hagewinde คือทีมงานคอยแนะนำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เป็นออทิสติกให้กับผู้ปกครองในประเทศเบลเยี่ยม เพี่อที่จะให้ผู้ปกครองได้พาลูกหลานที่มีอากาของโรคออทิสติกสามารถอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมและสามารถเข้าสังคมได้อย่างไม่มีปัญหา เด็กที่เป็นออทิสติกสามารถที่จะทำกิจกรรมโดยที่ไม่รู้สึกว่าตัวเองผิดปกติได้อย่างเต็มที่ แต่ไม่ใช่ว่าเป็นทีมงานที่อยู่แต่ในประเทศเบลเยี่ยมเท่านั้น เพราะทีมงานเหล่านี้พยายามกระจ่ายพื้นที่ไปทั่วโลกเพื่อสร้างมาตรฐานเดียวกันกับเด็กออทิสติกได้พบกับสถานที่ที่เหมาะสม รวมไปถึงกิจกรรมที่เหมาะสมสำรหรับพวกเขา

กิจกรรมที่ช่วยในการพัฒนาเด็กพิเศษ

ศูนย์พัฒนาเด็ออทิสติก Hagewinde นั้นจะมีการจัดกิจกรรมที่เหมะสามสำหรับเด็กพิเศษเพื่อให้พวกเขาได้เรียนรู้ในสิ่งที่ควรจะเป็น เหมาะสมตามวัย และพยายามที่จะไม่ให้พวกเขาต้องรู้สึกว่าพวกเขามีความแตกแยกในสังคม กิจกรรมส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหมือนกับกิจกรรมทั่วๆ ไปในการพัฒนาเด็กออทิสติก อาทิ กิจกรรมการให้เข้าสังคมของเด็ก ได้เรียนรู้การใช้ชีวิต ได้รู้จักการช่วยเหลือตัวเอง รวมไปถึงการแนะนำผู้ปกครองในการดูแลเด็กๆ ที่เป็นออทิสติกด้วย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษที่ทีมงาน Hagewinde มักจะจัดทำขึ้นเพื่อเด็กๆ ออทิสติกเสมอ อาทิ การสอนวิธีการเอาตัวรอดทางน้ำสำหรับเด็กพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องสำคํญมากเนื่องจากเด็กพิเศษเหล่านี้จะมีทักษะการช่วยเหลือตัวเองไม่ปกติ  โดยกิจกรรมตรงนี้ก็จะเริ่มจากให้เด็กเตะขอบน้ำเพื่อให้รู้สึกไม่กลัว ต่อด้วยการฝึกดำน้ำเพื่อให้รู้จักการหายใจเป็นจังหวะเมื่อต้องอยู่ในน้ำ และสอนให้รู้จักการว่ายน้ำไปมาเพื่อให้รู้สึกว่าตัวพวกเขาก็สามารถทำได้ไม่แพ้เด็กคนอื่น

สิ่งสำคัญที่ทาง Hagewinde อยากฝากถึงพ่อแม่หรือคนดูแลเด็กออทิสติกทุกคนว่าพวกคุณคือปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เด็กเหล่านี้สามารถใช้ชีวิตในสังคมต่อไปได้ เพราะฉะนั้นควรต้องเข้าใจและเอาใจใส่พวกเขาให้มากที่สุด

Hagewinde ศูนย์พัฒนาเด็กออทิสติกในเบลเยี่ยม