ของเล่น ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะช่วยในการพัฒนาทักษะของเด็กได้ ไม่ว่าจะเป็นเด็กปกติ หรือเด็กพิเศษก็ตาม ซึ่งแต่ละช่วงอายุนั้นก็จะต้องมีการเลือกของเล่นที่เหมาะสมกับพัฒนาการของแต่ละช่วงวัยด้วย แต่ในส่วนของเด็กพิเศษหรือเด็กออทิสติก ที่มีความพิการทางสมอง การเรียนรู้ต่างๆ อาจจะมีความแตกต่างจากเด็กพิเศษออกไป เขาอาจจะเรียนรู้ได้ช้ากว่า ไม่สามารถที่จะแยกแยะสิ่งต่างๆ ได้แบบเด็กปกติ ดังนั้นหากต้องเลือกของเล่นที่จะต้องใช้กับเด็กออทิสติก ก็จะต้องเลือกกันเล็กน้อยเพื่อที่ว่าจะได้มาซึ่งของเล่นที่เหมาะสมกับเขา และเหมาะสมกับช่วงอายุด้วย โดยในบทความนี้จะแบ่งช่วงอายุของเด็กออทิสติกออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงอายุ 3 – 7 ปี และ 8 – 12 ปี ดังนี้

ของเล่นสำหรับเด็กออทิสติกอายุช่วง 3 – 7 ปี

เด็กออทิสติกที่อยู่ในช่วง 3 – 7 ปี เป็นช่วงที่จะต้องฝึกให้เขารู้จักแยกแยะสี หรือสัญลักษณ์ต่างๆ ดังนั้นของเล่นที่เหมาะกับเด็กช่วงนี้คือ

  • ของเล่นจำพวกสี สมุดระบายสี กระดานวาดภาพ หรือของเล่นที่มีสีสันเยอๆ ทั้งนี้การให้เขาได้เห็นสิ่งของต่างๆ ที่มีสีสัน จะช่วยให้สมองของเด็กเหล่านี้รู้จักการแยกแยะสี ทั้งนี้ผู้ดูแลเองควรที่จะฝึกให้เขาได้จดจำสีต่างๆ โดยอาจจะใช้สัญลักษณ์ที่ทำให้เขาจำง่ายขึ้นเช่น แอปเปิ้ลคือสีแดง กล้วยคือสีเหลือง เป็นต้น
  • การต่อตัวต่อต่างๆ อย่างเช่น เลโก้ จิกซอว์ บล็อกไม้ตัวอักษร บล็อกภาพ เป็น การต่อสิ่งของต่างๆ ให้ออกมาเป็นรูปร่างจะช่วยให้เด็กออทิสติกนั้นได้รู้จักรูปทรงของวัตถุ หรือภาพของวัตถุ ที่มีความสัมพันธ์กัน ช่วยให้เขาสามารถที่จะเชื่อมโยงความคิดให้เป็นระบบได้
  • หนังสือที่มีภาพประกอบ อาจจะไม่ต้องให้เขาอ่านหรือทำความเข้าใจก็ได้ เพียงแค่ให้เขาได้สนใจว่าในหนังสือนั้นมีรูปภาพที่น่าสนใจอยู่ เพื่อที่ว่าเขาจะได้มีความคุ้นเคยกับหนังสือ เพราะการที่จดจ่ออยู่กับสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนานๆ จะช่วยให้เขามีสมาธิมากขึ้น

ของเล่นสำหรับเด็กออทิสติกอายุช่วง 8 – 12 ปี

เด็กออทิสติกที่อยู่ในช่วงอายุ 8 – 12 ปี ซึ่งโดยปกติแล้วช่วงอายุนี้เด็กจะเริ่มฟังผู้ปกครองมากขึ้นแล้ว สามารถที่จะสื่อสารกันรู้เรื่องบ้าง หรือมีความนิ่งมากกว่าช่วงแรก โดยของเล่นที่เหมาะกับเด็กอายุช่วง 8 – 12 ปี คือ

  • ของเล่นเกี่ยวกับการคำนวณ เช่น ลูกคิดสำหรับเด็กเล่น ธนบัตร ซึ่งการที่เด็กออทิสติกได้เรียนรู้เกี่ยวกับของเล่นลักษณะนี้จะช่วยให้เขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ไปในตัว

ของเล่นที่มีเสียง ของเล่นที่มีเสียงจะช่วยให้เด็กออทิสติกรู้จักแยกแยะเสียง ว่าเสียงอย่างนั้นมีความแตกต่างกันอย่างไร เสียงนี้เป็นเสียงของสิ่งใด เป็นต้น นอกจากนี้การฝึกให้เด็กออทิสติกรู้จักฟังเสียง จะช่วยให้เขามีเป้าหมายในการฟังที่ชัดเจนขึ้นด้วย

ของเล่นที่เหมาะกับการพัฒนาทักษะเด็กออทิสติก